polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 05.07.2020 name-day: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Polecamy

published: 2017-10-01

Lepszy urząd

published: 2012-09-20

Od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizowany był projekt pn. ,,Lepszy Urząd” nr POKL.05.02.01-00-026/12 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny: poprawa efektywności zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w czterech urzędach gmin – partnerów projektu: Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Starostwie Powiatowym w Chełmie poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny – CAF.

Cele Projektu:

 • podnoszenie jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez pięć jednostek samorządu terytorialnego,
 • wdrażanie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością,
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr pięciu jednostek samorządu terytorialnego,
 • wzmocnienie zdolności JST objętych projektem w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych poprzez zapewnienie m. in. dostępu do systemów aktów prawnych,
 • wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityki i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym JST objętych projektem.

Działania projektowe to m.in.:

 • opracowanie ksiąg identyfikacji wizualnej w pięciu JST,
 • utworzenie Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Chełmie,
 • monitoring i aktualizacja strategii rozwoju lokalnego,
 • opracowanie strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informatycznego,
 • wsparcie pracowników pięciu JST w opracowaniu systemu rozwoju kompetencji kadr – szkolenia i studia podyplomowe podnoszące kompetencje kadry pięciu JST,
 • uruchomienie usług na ePAUP,
 • zakup zintegrowanych oprogramowań informatycznych wspierających pracę na stanowiskach oraz zarządzanie JST.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE W RAMACH PROJEKTU ,,LEPSZY URZĄD”

Termin rozpoczęcia rekrutacji: od 3 grudnia 2012r. do wyczerpania miejsc

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz w Urzędach Gmin: Ruda-Huta, Wierzbica, Siedliszcze i Sawin u specjalistów ds. wdrażania usprawnień oraz ze stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekt:

Załączniki:

Informacja o rozpoczęciu naboru

Regulamin naboru

Załacznik nr 1_Wykaz szkoleń

Załącznik nr 2_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5_Zakres danych osobowych do przetwarzania

Załącznik nr 6_Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Załącznik nr 7_Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych oraz szkoleniach

Załacznik nr 8_Umowa na studia podyplomowe

Zał. 1 do umowy_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zał. 2 do  umowy_Oświadczenie przewoźnika

uchwała

W dniach 19-20.12.2012r. odbyło się w Iwoniczu Zdrój w pensjonacie ,,Amelia" szkolenie, które poprowadzili Tomasz Piasecki, Dorota Budzyńska, Adam Tittinger. W szkoleniu uczestniczyło 46 osób: pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz czterech Urzędów Gmin (Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica).
Tematem szkolenia była Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem obsługi przez Internet i telefon, radzenie sobie z trudnym klientem.

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:
Informacja o planowanych szkoleniach w ramach projektu "Lepszy urząd" dla pracowników Starostwa powiatowego w Chełmie oraz partnerów projektu (Urząd Gminy Ruda-Huta, Urząd Gminy Sawin, Urząd Gminy Siedliszcze, Urząd Gminy Wierzbica).

Harmonogram planowanych szkoleń w I kwartale 2013r.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Wykonawca

Rozwiązywanie problemów praktycznych przy
udzielaniu zamówień publicznych

Hotel ,,Kamena"

7-8.02.2013r.

WKK Rzeszów

Zasady rachunkowości
i sprawozdawczości budżetowej

Hotel ,,Kamena"

22.02.2013r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Rozliczanie VAT
w JST

Hotel ,,Kamena"

25.02.2013r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce, postępowanie administracyjne
z uwzględnieniem e-postępowań

Hotel ,,Kamena"

4-5.03.2013r.
6-7.03.2013r..
8-11.03.2013r.
12-13.03.2013r.
14-15.03.2013r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Iwonicz Zdrój – Pensjonat ,,Amelia"

26-28.02.2013r.

WKK Rzeszów

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Iwonicz Zdrój – Pensjonat ,,Amelia"

04.03 – 06.03.2013r.

WKK Rzeszów

Harmonogram planowanych szkoleń w II-IV kwartale 2013r.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Wykonawca

Zasady tworzenia
aktów prawa
miejscowego przez
JST, zasady techniki
prawodawczej przy
redagowaniu uchwał

Hotel ,,Kamena"

16.04.2013r.
17.04.2013r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Podatki i opłaty
lokalne,
postępowanie egzekucyjne

w administracji

Hotel ,,Kamena"

18.04.2013r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Prawo drogowe

Hotel ,,Kamena"

16.05.2013r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego

Hotel ,,Kamena"

17.05.2013r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Bezpieczeństwo sieci i systemów Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Chełmie, ul. Szpitalna
3-4.09.2013
10.09.2013
(3 dni)
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Rozwijanie umiejętności przywódczych i zarządczych, komptencji interpersonalnych pod kątem relacji z pracownikami i klientami Iwonicz Zdrój – Pensjonat ,,Amelia" 10-11.10.2013 WKK Rzeszów
Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i JRWA Chełm październik 2013 WKK Rzeszów
Gospodarka odpadami Chełm listopad 2013 WKK Rzeszów

Harmonogram planowanych szkoleń w I kwartale 2014r

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Wykonawca

Ochrona danych osobowych oraz dostęp do informacji publicznej

Chełm

13. 01. 2014r.
14. 01. 2014r.
15. 01. 2014r.

WKK Rzeszów

Techniki radzenia sobie ze stresem Iwonicz Zdrój – Pensjonat „Amelia”

03-06. 02. 2014
10-13. 02. 2014

WKK Rzeszów

Ustawa prawo ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Chełm

27-28. 02. 2014r. 

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Prawo budżetowe w JST, w tym opracowywanie budżetu zadaniowego, ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym Chełm

03-04. 03. 2014r.
05-06. 03. 2014r.

Towarzystwo
ALTUM Rzeszów

Harmonogram planowanych szkoleń w II kwartale 2014r

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Wykonawca

Język angielski

Chełm

01. 04 – 26. 06. 2014
(zgodnie z harmonogramem zajęć)

PWSZ Chełm

Język niemiecki

Chełm

01. 04 - 26. 06. 2014
(zgodnie z harmonogramem zajęć)

PWSZ Chełm

ECDL start - 96h
ECDL Advanced – tekst - 96h
ECDL Advanced – arkusz - 96h
ECDL Advanced – baza danych - 96h
ECDL Advanced – prezentacje - 96h

Chełm

18.06 – 14. 08. 2014 
(zgodnie z harmonogramem zajęć)

Starostwo Powiatowe w ChełmieBIURO PROJEKTU

Powiat chełmski
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Wydział Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu
plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. 82 562 75 01
fax 82 562 75 10
starostwo@powiat.chelm.plProjekt ,,Lepszy Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego