polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 18.07.2018 imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:13

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Chełmie
opublikowano: 2017-09-07 10:36:17

W dniu 12 września 2017 roku o godz. 13.00 w sali 83 Starostwa Powiatowego  w Chełmie odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport z realizacji zadań w ramach „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2018” za 2016 rok.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Chełmskiego instrumentem płatniczym.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Powiatu Chełmskiego do realizacji projektu pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1719L na odcinku od km 3+535 do km 7+908 wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 1719L oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L od km 9+710 do km 10+680” współfinansowanego ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Karczunek,Wólka Tarnowska – Gmina Wierzbica).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Powiatu Chełmskiego do realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1804L na odcinku od km 0+000 do km 9+014” współfinansowanego ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Wierzbica-Osiedle, Wierzbica, Staszyce, Kozia Góra, Sawin – Gmina Wierzbica i Gmina Sawin).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski komisji.
 20. Komunikaty Przewodniczącego.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zakończenie obrad sesji.

.

powrót