polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 19.06.2018 imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:8

XXX Sesja Rady Powiatu w Chełmie - porządek obrad
opublikowano: 2018-06-13 07:02:08

W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 13 00 w sali 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie
odbędzie się
XXX sesja Rady Powiatu w Chełmie

Proponowany porządek obrad:

.1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie Powiatu Chełmskiego za 2017 rok.
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku.
10. Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2018” za 2017 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok.
12. Przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu za 2017 rok.
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
14. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
15. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu               Chełmskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Chełmie z wykonania budżetu za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Chełmskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka w Dubience.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na lata 2018-2020.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Chełmski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Chełmskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Chełmski pomocy finansowej Gminie Dorohusk.
25. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
26. Wnioski komisji.
27. Komunikaty Przewodniczącego.
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Zakończenie obrad sesji.

powrót