polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 05.07.2020 name-day: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Podstawowe informacje dla konsumenta

published: 2011-07-14

1. Kto jest konsumentem? - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - art. 221 kc.

 

2. Rzecznicy konsumentów

Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m.in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów w zależności od miejsca zamieszkania konsumenta.

Do kompetencji w/w rzeczników należy:

 1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

 5. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


3. Sprzedaż konsumencka

  * 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, zmieniają się zasady sprzedaży przez Internet , na pokazach, prezentacjach a także w sklepach tradycyjnych. Do umów zawartych przed dniem wejścia  w/w ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

  * Druk zgłoszenia reklamacyjnego- do pobrania : wersja odt, wersja doc, wersja pdf  - stosuje się do umów zawartych do dn. 24 grudnia 2014r.

  * Do umów zawartych od dn. 25 grudnia 2014r. stosuje się wzór zgłoszenia reklamacyjnego- do pobrania: wersja odt, wersja doc, wersja pdf

  * Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej jest to zrobić pisemnie. Pismo reklamacyjne można przekazać sprzedawcy bezpośrednio / za potwierdzeniem na osobnej kopii / lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  * Ustawę z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm. / stosuje się tylko do umów zawartych do 24 grudnia 2014r.

  * Do umów zawartych po dn. 25 grudnia 2014r. stosuje się :

     - ustawę z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta / Dz. U.  z 2014r. , poz. 827 /

     - ustawę z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny / art. 535 – 602 /


4. Usługi konsumenckie

 • Konsumenci codziennie korzystają z wielu rodzajów usług: gastronomicznych, fryzjerskich, finansowych, transportowych, budowlanych, turystycznych itd.

 • Stronami umów o usługi są: konsument i usługodawca.

 • Umowa to zgodne oświadczenie woli konsumenta i usługodawcy.

 • Katalog niedozwolonych postanowień umownych jest zawarty w art. 3853 kc.

 • Rejestr klauzul niedozwolonych (postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) - www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

 • Usługi konsumenckie są świadczone w wyniku zawarcia:
  - umów o dzieło;
  - umów zlecenia;
  - umów szczególnych o świadczenie usług np. usługi budowlane, usługi ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, usługi turystyczne, usługi edukacyjne itd.

 • Każda z wyżej wymienionych umów ma odrębną specyfikę prawną.

 • Kto jest w stanie w każdych okolicznościach uchronić konsumenta przed podjęciem niekorzystnej dla niego decyzji, odnośnie zawarcia umowy na rynku?

Tylko konsument !!!

 

Konsument powinien:

 1. Czytać podpisywane umowy i wszelkie inne dokumenty oraz oświadczenia.

 2. Analizować treść tych dokumentów.

 3. Wyjaśnić wszelkie zaistniałe wątpliwości przed zawarciem umowy.

 4. W razie potrzeby poprosić o czas niezbędny do zastanowienia się, czy skonsultowanie swojej decyzji.


 

Czy znasz wagę swojego podpisu ?

 

Podpisem wyrażamy:

- na coś zgodę,

- do czegoś się zobowiązujemy,

- coś potwierdzamy.

          

Podpisać możesz !

Przeczytać musisz !!!