polski angielski ukraiński
change font size: A A A
Szlak kredą pisany
date: 30.06.2015 name-day: Arnolda, Emiliany, Lucyny

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Wydział Komunikacji

published: 2011-07-14

Dyrektor Wydziału: Jacek Otręba
tel. 82 562-75-32, pok. 129,
e-mail: komunikacja@powiat.chelm.pl

 

Wydział Komunikacji załatwia sprawy związane z: rejestracją pojazdów i wyrejestrowaniem, wydawaniem i zatrzymywaniem uprawnień oraz dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób, wydawaniem  licencji i zaświadczeń na potrzeby własne, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy. W znakowaniu spraw Wydział Komunikacji  używa symbolu „KOM”.
 
Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu prawa o ruchu drogowym należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów; wydawaniem dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją  pojazdów w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych, a także przyjmowanie ich po upływie terminu ważności oraz wymiana pozwoleń czasowych na dowody rejestracyjne;
 3. wpisywanie w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych zastrzeżeń
  o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów;
 4. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji
  o wyrejestrowaniu, bądź odmowie zarejestrowania pojazdów bądź umorzeniu tych postepowań;
 6. dokonywanie wpisów w kartach pojazdów o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych;
 7. przyjmowanie od właściwych organów zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
  i pozwoleń czasowych;
 8. wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie;
 9. wpisywanie terminów badań technicznych do dowodów rejestracyjnych pojazdów
  w przypadkach określonych w przepisach;
 10. dokonywanie w dowodach rejestracyjnych pojazdów  oraz komputerowej bazie danych adnotacji o ustanowieniu lub skreśleniu zastawów rejestrowych oraz o współwłasności;
 11. wprowadzanie i skreślanie w komputerowej bazie danych na wniosek uprawnionych organów adnotacji o zakazie zbywania pojazdów;
 12. wpisywanie i skreślanie adnotacji  urzędowych, o których mowa w Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów;
 13. skreślanie z ewidencji pojazdów, które ubyły na teren działania innych wydziałów komunikacji;
 14. wydawanie wtórników lub odmowa wydania: dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych,
 15. wymiana dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na wpisy terminów badań technicznych;
 16. prowadzenie archiwum akt pojazdów;
 17. wydawanie kart pojazdów;
 18. składanie zamówień do katalogu pojazdów w Instytucie Transportu Samochodowego;
 19. przygotowywanie i przekazywanie raportów dla urzędów gmin, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, wojska oraz raportów o zarejestrowanych pojazdach z Unii Europejskiej;
 20. zamawianie tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz przyjmowanie przesyłek z dowodami rejestracyjnymi  i kartami pojazdów;
 21. przygotowywanie decyzji administracyjnych o stałej rejestracji pojazdów;
 22. prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu;
 23. wysyłanie zapytań do Urzędu Celnego,  o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI oraz do państw członkowskich UE;
 24. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska oraz w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji lub kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne  w wypadkach określonych w ustawie;
 25. przygotowanie projektu dokumentu w zakresie wydawania lub odmowy wydania wtórników praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń do kierowania tramwajem, kart kwalifikacyjnych kierowcy;
 26. przekazywanie danych do centralnej ewidencji kierowców oraz udostępnianie tych danych uprawnionym podmiotom;
 27. przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie;
 28. przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy, cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie;
 29. przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem
  w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
 30. przygotowywanie decyzji dla osób niepełnosprawnych posiadających prawo jazdy lub pozwolenie do prowadzenia tramwajem o skierowaniu na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych  do kierowania pojazdem;
 31. przyjmowanie od właściwych organów postanowień o zatrzymaniu  praw jazdy, oraz zatrzymanych praw jazdy;
 32. wykonywanie orzeczeń właściwych organów w zakresie kary dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i niemechanicznych;
 33. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu oraz wydawanie zaświadczeń  o wpisie do rejestru;
 34. przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenie stacji kontroli pojazdów i skreślanie ich z rejestru działalności regulowanej;
 35. prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 36. przygotowywanie projektów dokumentów w zakresie wydawania i cofania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 37. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (działalność regulowana) oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru;
 38. przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców i skreślanie ich z rejestru działalności regulowanej;
 39. dokonywanie wpisów i skreśleń osób z ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów;
 40. przygotowywanie projektów upoważnień do prowadzenia szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
 41. nadzór i kontrola nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy,
 42. wydawanie osobom niepełnosprawnym oraz odpowiednim instytucjom kart parkingowych,
 43. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
 44. przygotowywanie decyzji administracyjnych o wyrażeniu zgody na wykonanie
  i umieszczenie na pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej w przypadkach określonych w ustawie;
 45. przygotowywanie projektów uchwał Rady zmniejszających opłatę lub zwolnienie od jej uiszczenia osobom ubiegającym się o wymianę dowodu rejestracyjnego w zakresie zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, które zostały spowodowane zmianami administracyjnymi;
 46. przygotowywanie projektów uchwał Rady zmniejszających opłatę lub zwolnienie od jej uiszczenia osobom ubiegającym się o wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy, która została spowodowana zmianami administracyjnymi.
 47. przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie zakazu pędzenia zwierząt
  na określonych drogach lub obszarach w określonym czasie;

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie dróg, kolei, prawa przewozowego i transportowego należy:

 1. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w przypadku klęski żywiołowej;
 2. wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika;
 3. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w przypadku klęski żywiołowej;
 4. przygotowanie projektów uchwał Rady określających przepisy porządkowe 
  w transporcie w odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób;
 5. udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofnięcie licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego dla przedsiębiorcy mającego siedzibę na terenie powiatu;
 6. przygotowywanie projektu zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
  i przewozów regularnych specjalnych po uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu;
 7. opiniowanie na wniosek marszałka województwa zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych poza obszar co najmniej jednego powiatu jednakże nie wykraczających poza obszar województwa;
 8. opiniowanie na wniosek prezydenta miasta na prawach powiatu zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu;
 9. opracowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z licencji w razie:
  a) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
  b) połączenia podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję;
 10. przygotowywanie wypisów z zezwoleń w liczbie określonej przez przedsiębiorcę;
 11. opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy;
 12. opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowej lub ich części;
 13. współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzenia poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego, albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem,  a  także  z  organami  powołanymi  do  przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego;
 14. opracowywanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;
 15. wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
 16. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.